Wat hebben Jan Jambon, Daniel Termont, Joke Schauvliege, Meyrem Almaci en Bart Tommelein gemeen?.

Politiek
03.10.2018

Alvast niet hun politieke kleur of overtuiging, dat is zeker. Maar elke van hen is unisono positief over de bijdrage van en de samenwerking met de Vlaamse provincies in hun beleidsdomein. We zetten hun bevoorrechte getuigenissen even op een rijtje, zo hoort u het ook eens van een ander...

Joke Schauvliege
Vlaams Minister voor Omgeving, Water, Natuur en Landbouw

"De uitdagingen rond ‘duurzame ontwikkeling’ zijn groot. Dit niet alleen op wereldschaal maar ook op het niveau van Vlaanderen. De verschillende Vlaamse overheden zullen samen met de bedrijven, de burgers, … deze uitdagingen moeten aanpakken. De provinciebesturen zijn in deze voor mij een belangrijke actor. Zij beschikken over heel wat bevoegdheden, know how en deskundigheid om werk te maken van uitdagingen in dossiers als waterlopen, natuur, landbouw, platteland en ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn de provinciebesturen ervaren en verantwoordelijke vergunningsverleners en zijn ze uitgegroeid tot ruimtelijke regisseurs waarbij hun transversale beleidsaanpak een duidelijke meerwaarde biedt."

"Tevens denk ik hierbij aan de strategische rol die de provincies opnemen niet alleen in het concreet ondersteunen van de lokale overheden en het samenbrengen van de juiste partners maar ook in het nemen van lange termijn beslissingen voor bovenlokale problematieken. In die zin maken ze tevens hun decretale rol als gebiedswerker ten zeerste waar. Ik merk daarbij dat de Vlaamse provinciebesturen hun taakstelling zonder meer ter harte nemen."

Jan Jambon
Federaal minister voor Veiligheid

"Vanuit de provincies is steeds sterk geïnvesteerd in het veiligheidsonderwijs voor politie, brandweer en ambulanciers. De gouverneurs als federale ambtenaren, de provinciebesturen en in het bijzonder de gedeputeerden bevoegd voor het veiligheidsonderwijs, zijn hier de drijvende krachten achter."

"Vandaag reken ik op hun deskundigheid en ervaring om de noodzakelijke hervorming van het veiligheidsonderwijs mee te realiseren. Samen met hen wil ik enerzijds het veiligheidsonderwijs afstemmen op het onderwijs zoals georganiseerd door de Gemeenschappen en anderzijds de organisatie en de werking van de Nederlandstalige veiligheidsscholen optimaliseren. De provinciebesturen zijn vertegenwoordigd in de projectstructuur. Op geregelde tijdstippen wissel ik hierover van gedachten met de gouverneurs en de gedeputeerden bevoegd voor het veiligheidsonderwijs."

Meyrem Almaci
Voorzitter Groen

"Gemeentebesturen staan te dringen om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Hun klimaatambities zijn torenhoog maar ze weten niet altijd hoe eraan te beginnen. De provinciebesturen begeleiden met succes die gemeentebesturen, met mensen en met middelen. Die steun is welkom, zelfs noodzakelijk. De maatschappelijke uitdaging, op vlak van klimaat is immens hoog. Elk niveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen, en bij uitstek lokale besturen kunnen de motor vormen van groene verandering en sensibilisering. Bottom-up, samen met al de burgers die nu al bezig zijn met transitie in eigen leven, wijk of buurt. Want het kan anders, dat bewijzen al die doeners elke dag opnieuw!"

Daniel Termont
Burgemeester stad Gent

"Met het ‘Parkbosproject’ werken we aan een grote groenpool van 1.200 hectare ten zuiden van Gent: oud en nieuw bos, park- en natuurgebied én duurzaam landbouwgebied! Zo een enorme groene long in de onmiddellijke omgeving is zeer belangrijk voor de 260.000 Gentenaars maar ook voor de mensen uit De Pinte, Latem en eigenlijk heel Oost-Vlaanderen. De Provincie speelt in dit complexe project daarom een cruciale verbindende rol. Ze brengt alle betrokken overheden en partners samen, over de administratieve en gemeentegrenzen heen."

Bart Tommelein
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

"Met Windkracht 2020 wil de Vlaamse overheid 1.563 GWh bijkomende productie uit windenergie realiseren tegen 2020. Dat komt overeen met 280 extra windmolens. Om potentiële locaties te bepalen, pleegt de Vlaamse overheid nauw overleg met de windenergiesector en de Vlaamse provincies. Provincies hebben immers een heel goed overzicht van hoe we de bijkomende windkracht het best verdelen over de Vlaamse gemeenten. Op die manier willen we samen, van onderuit, onze winddoelstelling op land realiseren."

Deze en nog meer getuigenissen staan in onze handige infobrochure waarin heel wat bevoorrechte getuigen het woord nemen om het belang van het provinciaal bestuursniveau te onderstrepen: