Voluit voor het provinciale bestuursniveau: Luk Lemmens.

Luk Lemmens
29.05.2018

De volgende maanden willen we hier een aantal actieve provincieraadsleden en gedeputeerden aan het woord laten, met name over hun bewuste keuze voor en ambities met het provinciale bestuursniveau. Deze keer stellen we Luk Lemmens (61, uit WIlrijk, N-VA) aan je voor. Luk is eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen, en in die hoedanigheid o.a. bevoegd voor algemeen beleid, ruimtelijke ordening, mobiliteit en hij treedt ook op als woordvoerder van de deputatie.

Binnenkort zijn het weer provincieraadsverkiezingen: met welke motivatie kandideert u op dat provinciale niveau, wat maakt dat u er ook deze keer (weer) ten volle voor wil gaan?

Luk Lemmens: Als N-VA-gedeputeerde voer ik een daadkrachtig en efficiënt beleid met een afgeslankte provincie dat waar nodig een duidelijk verschil maakt. Ik kan zeggen dat we in beide geslaagd zijn. Ik merk dat we vanuit de provincie nog een duidelijke rol te spelen hebben voor de gemeenten enerzijds en als intermediair niveau voor Vlaanderen anderzijds.

We claimen sinds begin dit jaar de rol van provincie als streekmotor voor Vlaanderen. Kan u met een aantal recente voorbeelden uit uw eigen beleid die rol van de provincie als Streekmotor illustreren?

Lemmens: We hebben een sterk bovenlokaal mobiliteitsbeleid gevoerd. Eerst en vooral hebben we met ons ambitieus mobiliteitsplan ingezet op de aanleg van fietsostrades. Daarnaast hebben we bij Vlaanderen een meer uitgebreid Fietsfonds bepleit en bekomen. Hiermee begeleiden en subsidiëren we de gemeenten intensief bij de aanleg van fietsostrades en het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een lastige en te kostelijke materie voor de gemeentes op zich. 

Ook hebben we met de diverse mobiliteitsstudies bovenlokale analyses gemaakt die het voor gemeenten mogelijk maakt om hun mobiliteitsbeleid samen met de provincie intergemeentelijk af te stemmen. Daarbij zorgen we ervoor dat partners als AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en De Lijn mee aan tafel komen zitten.

Het provinciale niveau is de voorbije jaren op regelmatige tijdstippen onder vuur komen te liggen. Wat maakt in uw ervaring het provinciale niveau tot een uniek en onmisbaar niveau in de huidige bestuurlijke organisatie van Vlaanderen?

Luk Lemmens: "Zolang de gemeenten niet door fusies performanter worden, zal de provincie haar rol als intergemeentelijke coördinator spelen. Ook blijven we het belangrijkste doorgeefluik van het Vlaams beleid naar de lokale besturen. Méér nog, met bijvoorbeeld de Nota Ruimte reikt de provincie - nog eerder dan het Vlaamse bestuursniveau - aan de gemeenten een duidelijke omschreven langetermijnvisie over ruimtelijk beleid aan. In deze nota staat een ruimtelijk beleid in samenspraak met de gemeenten centraal."