#indepers: Als men de provincies afschaft, zal er binnen enkele jaren een nieuw tussenniveau gecreëerd worden.

Sonja De Becker
16.09.2018

"Wij kijken uit naar de lokale verkiezingen, voor de gemeente- en provinciebesturen. Die twee niveaus zijn zéér belangrijk voor de land- en tuinbouwsector. Zij zijn niet de makers van de wetgeving, maar zij zijn wel bevoegd voor de inrichting van de ruimte. De provincies zijn ook bevoegd voor waterbeheer, erosie en vergunningen." zegt De Becker in dit artikel in De Zondag.

"Een provinciebestuur staat dicht bij het terrein, bij de mensen. Een niveau tussen Vlaanderen en de gemeenten blijft nodig. Als men de provincies afschaft, zal er binnen enkele jaren een nieuw tussenniveau gecreëerd worden. Dat kan ik u voorspellen."

Elders merkt  De Becker ook op dat de Vlaamse provincies de Streekmotor bij uitstek zijn voor een gedragen landbouw- en plattelandsbeleid dat impulsen geeft aan de leefbaarheid van het platteland en dynamische en sterke landbouwsector in Vlaanderen: 

"Boerenbond gaat immers voor een beleid dat van onderuit gedragen is en dicht bij de mensen staat.  Zowel bij de mensen op het platteland als in de stad want Vlaanderen is stad én platteland. Inwoners van plattelandsgemeenten zijn meestal heel tevreden over het bestuur van hun gemeente, maar kleinere gemeenten hebben niettemin nood aan ondersteuning voor bepaalde bevoegdheden, bv op gebied van ruimtelijke ordening, vergunningen en waterbeheer. De provincies zijn de actoren bij uitstek om deze rol van ondersteuner maar ook van facilitator van allerlei samenwerkingsverbanden, op te nemen. De provincie staat immers dicht bij de mensen en kent de plaatselijke situaties goed. Ook voor de land-en tuinbouw is en blijft de provincie een belangrijk beleidsniveau. Provincies zorgen via de vergunningverlening voor rechtszekerheid voor onze bedrijven maar stimuleren ook vernieuwing en innovatie in de sector bv via de praktijkcentra."