De Vlaamse provincies zorgen ervoor dat het beweegt in Vlaanderen...

Fiets
22.06.2018

Naast de aanleg van die infrastructuur begeleiden en stimuleren de provinciebesturen dus ook bedrijven om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. De provinciale mobiliteitspunten analyseren kosteloos de bereikbaarheid van bedrijven en formuleren concrete mobiliteitsmaatregelen.

Ook veiligheid staat centraal bij het voeren van een mobiliteitsbeleid. Via verschillende verkeersveilige initiatieven willen de provincies scholen en gemeenten bewust maken van de gevaren die schuilen in het verkeer. Mobiliteitseducatie vormt daarbij een belangrijk middel om het verkeersgedrag te beïnvloeden.
 
Als bovenlokaal bestuursniveau ontwikkelen de Vlaamse Provincies gebiedsgerichte mobiliteitsvisiesmet resultaatgerichte actieplannen. In overleg met de verschillende betrokkenen worden zo grensoverschrijdende mobiliteitsproblematieken aangepakt. Dit vergt een intermodale aanpak aangezien wisselwerking noodzakelijk is tussen verschillende beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, etc.).

Duurzaamheidstaat centraal bij het oplossen van de mobiliteitsvraagstukken. Om zo op een vlotte, gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen bewegen in onze leefomgeving. In dat kader zijn de provinciebesturen trouwens ook uitgegroeid tot kenniscentra op het vlak van trage wegen.