De Streekmotor vindt bewaren de moeite waard.

23.05.2018

De bevoegdheden van het bovenlokaal provinciaal bestuursniveau kunnen we samenvatten in 4 kernthema’s onder: ‘Beleven, Bewaren, Bloeien en Bewegen’. Mooie erfgoedstukken en landschappen. Waardevolle natuurgebieden of mooie stad- en dorpsgezichten. De biodiversiteit in onze omgeving en de kwaliteit van onze waterlopen. Het belangt ons allen aan. Het is dus de moeite waard om het te ‘Bewaren’ en te ‘Versterken’. Hoe doen we dat nu concreet?

Provinciebesturen hebben een belangrijke taakstelling in de ‘ruimtelijke planning’. Doorheen de jaren evolueerde de provinciale ruimtelijke ordening naar een ruimtelijke planning. Het voeren van een ‘bovenlokaal ruimtelijk beleid’ is immers noodzakelijk om een juist evenwicht te vinden in relatie met andere beleidsdomeinen (wonen, integraal waterbeleid, vrije tijd, economie, milieu, duurzaamheid,…) en toekomstige ontwikkelingen. De juiste beleidskeuzes worden altijd genomen in samenspraak met diverse actoren of stakeholders én met het oog op de toekomst.

In het verlengde van de ruimtelijke planning zijn de provinciebesturen ook verantwoordelijk voor het ‘verlenen en evalueren van vergunningen’. Het al dan niet het licht op groen zetten voor het afleveren van een omgevingsvergunning, maar ook de opvolging hiervan vormt de kern van het opnemen van deze beleidsverantwoordelijkheid.

Daarnaast nemen de provinciebesturen evenzeer hun volle hun verantwoordelijkheid op in de sector ‘milieu- en natuurbeleid’. We denken hierbij aan de bescherming van soorten, het creëren van habitats,… Hun streekkennis en expertise komt ten volle tot uiting via onder andere de regionale landschappen in samenwerking met de lokale besturen. Via hun milieu- en natuureducatiecentra ondersteunen ze scholen om de toekomstige generaties  bewust te maken van al dat moois dat onze omgeving te bieden heeft.

Sinds 2014 beheren de provinciebesturen 8.179 km ‘onbevaarbare waterlopen’ van 2de categorie en financieren ze het beheer van 3.498 km onbevaarbare waterlopen van de Polders en Wateringen. Hierbij staat een geïntegreerde benadering centraal waarbij we landbouwers helpen bij erosieproblemen, maar hier evenzeer een meerwaarde bieden voor de natuur. Ook het aanleggen van bufferbekkens om ons te beschermen tegen overstromingen, maar die ook een meerwaarde bieden voor het landschap is een mooi voorbeeld.

‘Bewaren’ brengt ons evenzeer in relatie met ‘klimaat en energie’. In het kader van bestuurlijk overleg en met heel wat middenveldorganisaties nemen de provinciebesturen ten volle hun verantwoordelijkheid op in het klimaat- en energieverhaal en dit via gerichte provinciale klimaatcampagnes en -projecten zoals o.m. het steunpunt ‘duurzaam bouwen en verbouwen’, groepsaankopen ‘groene stroom’, aanleggen en promoten van fietssnelwegen,… maar ook het ondersteunen van de lokale overheden om hun klimaatambities mee te realiseren.

Wie ‘Bewaren’ zegt, brengt ons ook in relatie met het ‘onroerend erfgoed’. De focus van de provincies ligt hierbij op het onroerend erfgoed. Zonder meer staat daarbij het project ‘monumentenwacht’ centraal maar ook de landschapszorg, het beheren van erfgoeddepots en het archeologisch onderzoek mag er best wezen.

Tot slot dient willen we hier ook nog vermelden dat de provinciebesturen ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het ‘veiligheidsonderwijs’. Het belang daarvan is onmiskenbaar voor het bewaren van een veilige samenleving. Provinciebesturen voorzien daarbij verschillende opleidingen voor politie, brandweer en opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening.