Bevoorrechte getuigen over de samenwerking met de Vlaamse Provincies.

28.09.2018

Dat de Vlaamse Provincies een belangrijke rol hebben om samen met het middenveld het Vlaanderen van de toekomst vorm te geven, dat is niet alleen een overtuiging die we zelf hebben, het is ook een mening die gedeeld wordt door heel wat vooraanstaande spelers uit dat middenveld. We laten er een aantal van aan het woord:

An Rekkers
Directeur VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning)De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) groepeert sinds 1997 zo'n 1.000 ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen uit Vlaanderen en Brussel.

"Met name de diensten voor gebiedsgerichte werking in de verschillende provincies spelen al een belangrijke rol in het afstemmen, coördineren, ondersteunen, faciliteren van beleid over de gemeentegrenzen heen. Vanuit hun grondgebonden bevoegdheden zouden provinciebesturen de fysieke ruggengraat van de verschillende regio’s sterker dienen te verankeren en hiervoor een regionale openruimtevisie voor ontwikkelen. Gezien de sterke verwevenheid tussen provincies en Regionale Landschappen, kunnen deze organisaties hierin een grotere rol opnemen."

Wendy Francken
Directeur Vlario, het Overlegplatform & Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. 

“Beken, sloten, grachten, rivieren, kanalen,... benamingen genoeg voor de watertjes die door de provincie stromen. Maar niet elk watertje heeft dezelfde beheerder. Dat kan de Vlaamse Overheid, de provincie, de polder en watering, de gemeente of de aangelande zijn. Dat hangt ervan af hoe de waterloop geklasseerd is. Bovendien stopt water niet aan een administratieve grens en wordt het beheer door de klimaatverandering heel belangrijk of we stevenen af op heel veel wateroverlast. Inzake coördinatie en beheer is de provincie in elk geval de meest geschikte partner om de regie in handen te nemen.”

Erik Müller
Teamverantwoordelijke Monumentenwacht Antwerpen

"De provinciale Monumentenwachten helpen mee het erfgoed in stand te houden. Op basis van een inspectie van het erfgoedobject wordt een uitgebreid inspectierapport opgemaakt door de monumentenwachter. Daarin worden, naast een beoordeling en beschrijving van de vastgestelde schade, ook concrete aanbevelingen voor onderhoud, herstel en instandhouding geformuleerd. Daarna kan de eigenaar of beheerder van het erfgoedobject zelf aan de slag of kan hij een specialist onder de arm nemen."

Danny Jacobs
Directeur Bond Beter Leefmilieu

"Door in één gebied tegelijk in te zetten op natuurontwikkeling, een betere waterhuishouding, het opwaarderen van trage wegen, het ontwikkelen van fietsroutes of het aanplanten van kleine landschapselementen, ontstaan tal van win-win situaties. Hiermee bewijst de provincie haar taak om gebiedsgericht, samen met verschillende sectoren, verenigingen en gemeentebesturen, werk te maken van robuuste en veerkrachtige landschappen."

Jan Buysse
Directeur van Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA)

Samenwerken is de enige mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de vele problemen en uitdagingen die op ons afkomen. Hierbij mogen we de rug niet keren naar Europa. Het middenveld, lokale overheden, ondernemingen, organisaties en burgers moeten zich nauw betrokken voelen bij de Europese besluitvorming. Daarom bouwen de Vlaamse provincies, VVP en Vleva al meer dan 10 jaar samen aan de brug tussen de Europese Unie en Vlaanderen. En met succes!’

Deze en nog meer getuigenissen staan in onze handige infobrochure waarin heel wat bevoorrechte getuigen het woord nemen om het belang van het provinciaal bestuursniveau te onderstrepen: